Do you want to be a tutor ?

Picture

       ໂອກາດນີ້ມາເຖິງທ່ານແລ້ວ ສຳຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກຈະເຮັດວຽກເສີມດ້ວຍການສອນພິເສດ,  TC ຫລື Tutorial Centre ເປີດຮັບ ເພື່ອນຮ່ວມທີມຕິວເຕີຣ໌ ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ.
       ພາກວິຊາທີ່ສອນໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີ 3 ວິຊາຄື : ຄະນິດສາດ, ຟິສິກສ໌ ແລະກໍ ເຄມີ ສ່ວນລະດັບການຕິວແມ່ນ ຕັ້ງແຕ່ ມ. 1 ເຖິງ ປະລິນຍາ ຕີປີທີ 1, ຕິວເຕີຣ໌ຄົນໃດຖະຫນັດວິຊາໃດແລະລະດັບໃດ ແມ່ນເລືອກໄດ້ຕາມນັ້ນ.

ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານ :

1. ອາຍຸຢູ່ລະຫວ່າງ 17 ຫາ 25 ປີ.
2. ບໍ່ຈຳກັດເພດ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ.
3. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການສອນມາກ່ອນກໍໄດ້.
4. ມີມະນຸດສຳພັນຢູ່ໃນລະດັບດີ.
5. ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ.
6. ມີເຫດຜົນສູງ ຮູ້ໃຊ້ຕັກກະ(logic) ຢ່າງຊານສະຫລາດ.
7. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດຢ່າງພຽງພໍ.
8. ເລືອກສຶກສາລົງເລິກວິຊາໃດວິຊາຫນຶ່ງໃນ 3 ວິຊານັ້ນ.ຕິດຕໍ່ຂໍເຂົ້າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ TC ໄດ້ທີ່
email address : phoenix6phao@gmail.com
mobile phone number : 020 7600773
ນິກຊ້າ @ ວຽງຈັນ