Picture
ເດັກງ້ອງແງ້ງ
    ເວັບນີ້ເປັນເວັບເກັບລິ້ງເວັບແລະບລັອກຕ່າໆໆຂ້າພະເຈົ້າເອງ.

                                                                PhoeniXTeN
ບອກເລົ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ມາຫາເຮົາ >>>>>>>>>>
 
Picture

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຈົ້າຂອງບລັອກຜ່ານທາງຈົດຫມາຍອີເລັກໂທນິກ :)

Pictureບອກຜ່ານ

  • ເດັກຄົນຫນື່ງເຄິຍກຽດຄ້ານໄປໂຮງຮຽນ ປ.3
  • ເດັກຄົນນັ້ນເຄີຍຖືກປ້າຕົວເອງດູຫມີ່ນ
  • ເດັກຄົນນັ້ນເຄີຍຖືກຫມູ່ເພື່ອນຢຽດຢຽມ
  • ເດັກຄົນນັ້ນເຄີຍຖືກຫມູ່ສະຫນິດໃສ່ຄວາມ
  • ແຕ່ເຂົາພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າເຂົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະລາໄຊ

                         ເຂົາຄົນນັ້ນຄື ຟີນິກຊ໌ເທັນ